Regulamin

Regulamin korzystania z obiektu pływalni Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ożarowie Mazowieckim (VI 2020 r.)

PRZEPISY OGÓLNE

1. Obiekt jest czynny w godzinach 6.00 ÷ 22.00 (ostatnie wejście do pływalni zarejestrowane przez kasę nie później niż 21.00, ostatnie rozliczenie się z kasą przy wyjściu nie później niż 21.45).
2. Korzystanie z usług może odbywać się tylko po zarejestrowaniu w punkcie obsługi klienta (kasie) pod warunkiem, że nie będzie przekroczony aktualny limit ilości (100 osób) korzystających z obiektu jednocześnie. Bezpośrednio przy kasie może znajdować się jedna osoba lub grupa osób razem zamieszkująca. W szatni, przebieralni, toaletach oraz w kolejce do kasy należy zachować dystans od innych Użytkowników niezamieszkujących razem nie mniejszy niż 1.5 m.
3. Korzystać z obiektu mogą jedynie osoby bez podwyższonej temperatury ciała i bez jakiejkolwiek infekcji, przede wszystkim górnych dróg oddechowych.
4. Z usług obiektu, w tym w przebieralniach i w węzłach sanitarnych „strefy mokrej” może jednocześnie korzystać max. 100 osób:
◦ 48 – basen pływacki,
◦ 18 – basen do nauki pływania,
◦ 34 łącznie – basen rekreacyjny, basen z rynną wodną, basen typu Whirlpool. Ze zjeżdżalni i basenu Whirpool można korzystać pojedynczo chyba, że Użytkownicy zamieszkują razem.
5. Dzieci do lat 7 mogą korzystać z obiektu wyłącznie pod bezpośrednią opieką osób pełnoletnich. W celu identyfikacji ilości osób przebywających w obiekcie Rodzicom / Opiekunom dzieci korzystającym z zajęć zorganizowanych, którym należy pomóc w strefach sanitarnych zostaną wydane paski identyfikacyjne (opiekuńcze). Pozwolą one jedynie na bezpłatne przebywanie w obiekcie (bez możliwości przebywania na płycie basenu) do 15-stu minut w celu udzielenia pomocy Podopiecznym w przebieralni czy pod natryskami.
6. Obowiązkowe jest noszenie przez Użytkowników osłon ust i nosa z wyłączeniem kąpieli i pływalnia w basenie (maseczki powinny pozostać w przebieralniach w szafkach).
7. Po wejściu do obiektu obowiązkowa jest dezynfekcja rąk (dozownik dostępny jest przy wejściu).
8. Okrycie zewnętrzne i obuwie należy zostawiać w szatni ogólnej. Za przedmioty wartościowe nie oddane do depozytu kierownictwo nie ponosi odpowiedzialności prawnej i materialnej.
9. Osoby korzystające z pływalni muszą posiadać czepek, strój kąpielowy bez kieszeni oraz obuwie typu klapki basenowe i ręczniki.
10. Na płycie pływalni mogą przebywać tylko osoby korzystające wyłącznie w stroju pływackim i klapkach basenowych oraz obsługa pływalni, ratownicy, nauczycie i instruktorzy w stroju sportowym i klapkach basenowych.
11. Zajęcia w grupach zorganizowanych (minimalnie 1 instruktor na 15 osób) mogą być prowadzone przez uprawnionych pracowników pływalni Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ożarowie Mazowieckim oraz przez inne osoby wyłącznie za zgodą kierownictwa obiektu.
12. W pływalni GOSiR w Ożarowie Mazowieckim osobami fizycznymi i podmiotami uprawnionymi do prowadzenia zajęć sportowo-rekreacyjnych (nauki pływania) oraz prowadzenia zajęć zorganizowanej nauki bądź doskonalenia pływania dla dzieci i młodzieży są wyłącznie osoby fizyczne bądź podmioty, z którymi Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ożarowie Mazowieckim podpisał umowę na prowadzenie zajęć bądź wynajem torów w celu realizowania zajęć pływackich.
13. Obiekt nie prowadzi wypożyczalni sprzętu i akcesoriów basenowych.
14. W pływalni Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ożarowie Mazowieckim przebieralnia rodzinna przeznaczona jest dla opiekunów z dziećmi jedynie do lat sześciu.
15. Osoby niszczące wyposażenie obiektu ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody według aktualnych cen rynkowych materiałów wraz z robocizną.
16. Na terenie obiektu obowiązuje zakaz palenia i picia alkoholu.
17. Osoby, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub innych środków odurzających nie będą wpuszczane na teren obiektu.

Regulamin zakupów i zasad obowiązywania karnetów na basen Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ożarowie Mazowieckim

1. Karnet jest formą wykupienia czasu wstępu do basenu, zgodnie z obowiązującym cennikiem stanowiącym załącznik do niniejszego regulaminu, bez rezerwacji terminów z zastosowaniem regulaminów pływalni.
2. Elektroniczny system obsługi klienta odlicza każdorazowo czas pobytu na basenie od limitu czasu dla każdego rodzaju karnetu.
3. Zakup karnetu świadczy o zapoznaniu się i przestrzeganiu zasad niniejszego regulaminu.
4. Na jeden karnet może wchodzić więcej niż jedna osoba. Opłata będzie naliczana automatycznie za każdą osobę oddzielnie. Z karnetu ulgowego mogą korzystać jedynie osoby, którym przysługuje ulga.
5. Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji nie zwraca niewykorzystanych środków pieniężnych znajdujących się na karnecie, zarówno w trakcie jego realizacji jak i po zakończeniu ważności karnetu. Środki te przepadają na rzecz Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ożarowie Mazowieckim.
6. Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji dokonuje przeniesienia ilości zgromadzonych minut na karnecie tylko w przypadku dokupienia dodatkowego czasu do karnetu. Dokupienie takie może nastąpić w okresie 14 dni po zakończeniu terminu ważności karnetu.
7. Karnety są przedłużane o czas trwania corocznej przerwy technologicznej oraz innych przerw będących po stronie Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ożarowie Mazowieckim a trwających dłużej niż jeden dzień.
8. Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji nie przedłuża ważności karnetów z okazji świąt i dni ustawowo wolnych oraz organizacji zawodów i przerw w dostępie do basenu trwających krócej niż jeden dzień.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SAUNY W GOSIR W OŻAROWIE MAZOWIECKIM

1. Sauna czynna jest każdego dnia w godzinach otwarcia pływalni.
2. Do dyspozycji są dwie kabiny.
3. Wejście do sauny odbywa się po wcześniejszej rezerwacji pojedynczo, chyba, że korzystający zamieszkują razem.
4. Warunkiem korzystania z sauny jest posiadania dwóch ręczników kąpielowych (jeden do osuszania ciała, drugi do rozłożenia na siedzisku w kabinie) oraz klapek kąpielowych.
5. Wejście do sauny musi być poprzedzone kąpielą pod prysznicem oraz dokładnym osuszeniu ciała.
6. Czas pobytu w saunie nie powinien trwać dłużej niż 15 min, przez ostatnie 2 min pozostajemy w pozycji siedzącej.
7. Pobyt w saunie powinien być zakończony kąpielą pod prysznicem a następnie odpoczynkiem.
8. O korzystaniu z sauny w przypadku chorób serca, wahań ciśnienia krwi czy innych dolegliwości, przy których korzystanie z sauny mogłoby być niekorzystne powinien zadecydować lekarz.
9. Klientów korzystających z sauny obowiązuje zmiana obuwia w szatni ogólnej.

Regulamin korzystania z sali fitness w obiekcie pływalni Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ożarowie Mazowieckim.

1. Prawo do korzystania z sali fitness mają osoby pełnoletnie oraz młodzież powyżej 16 roku życia, które uczestniczą w zorganizowanych zajęciach sportowych prowadzonych przez uprawnionego instruktora bądź trenera.
2. Korzystać z obiektu mogą jedynie osoby bez podwyższonej temperatury i bez jakiejkolwiek infekcji zwłaszcza górnych dróg oddechowych.
3. Wchodząc na zajęcia Korzystający oświadcza, że jego stan zdrowia pozwala mu na korzystanie z sali fitness wraz ze jej wyposażeniem.
4. Klienci korzystają z wszystkich usług na własną odpowiedzialność i ryzyko.
5. Wstęp do sali fitness możliwy jest wyłącznie w stroju sportowym i obuwiu zmiennym.
6. Zapraszamy na ćwiczenia z własnym ręcznikiem.
7. Ćwicząc na w sali fitness należy podporządkować się poleceniom instruktora.
8. Sprzęt sportowy należy używać wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem.
9. W razie zauważenia przez klienta awarii technicznej lub uszkodzenia sprzętu prosi się o poinformowanie instruktora bądź trenera.
10. Po zakończeniu użytkowania poszczególnego sprzętu stanowiącego wyposażenie sali fitness (hantle, gumy itp.) należy przed odłożeniem w miejsce przechowywania zdezynfekować go roztworem dezynfekującym dostępnym w oznakowanym aplikatorze.
11. Sala fitness dostępna jest w godzinach pracy pływalni Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ożarowie Mazowieckim.
12. Korzystający wchodzący do sali fitness przyjmuje do wiadomości i zobowiązuje się przestrzegać postanowienia niniejszego regulaminu.

Regulamin prowadzenia zajęć sportowo – rekreacyjnych (indywidualna nauka pływania) oraz zajęć zorganizowanej nauki bądź doskonalenia pływania dla dzieci i młodzieży (szkółki pływackie) na terenie pływalni Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ożarowie Mazowieckim.

§ 1
Określa się, iż osobami fizycznymi i podmiotami uprawnionymi do prowadzenia zajęć sportowo-rekreacyjnych (nauki pływania) oraz prowadzenia zajęć zorganizowanej nauki bądź doskonalenia pływania dla dzieci i młodzieży są wyłącznie osoby fizyczne bądź podmioty, z którymi Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ożarowie Mazowieckim podpisał umowę na prowadzenie zajęć bądź wynajem torów w celu prowadzenia zajęć pływackich.

§ 2
Podmioty uprawnione do prowadzenia zajęć zorganizowanej nauki bądź doskonalenia pływania dla dzieci i młodzieży na terenie pływalni Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ożarowie Mazowieckim winny są wykazywać aktualną listę instruktorów i opiekunów, którzy będą prowadzić zorganizowaną naukę bądź doskonalenia pływania, która podlega każdorazowej akceptacji ze strony Dyrektora Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ożarowie Mazowieckim.

§ 3
Inne osoby bądź podmioty nie mają prawa wykonywania takich usług i mogą korzystać z pływalni Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ożarowie Mazowieckim wyłącznie z prawem osób korzystających z pływalni Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ożarowie Mazowieckim.

§ 4
1. Uczestnicy zajęć Najemcy otrzymują pasek umożliwiający wejście na basen po pozostawieniu bezpośrednio przed rozpoczęciem w kasie pływalni identyfikatora wydanego przez Najemcę zawierającego dzień (dni) tygodnia i godziny zajęć.
2. Czas pobytu uczestnika nauki pływania na basenie w przypadku zajęć trwających do 45 minut łącznie wynosi nie więcej niż 75 minut, a w przypadku zajęć trwających dłużej niż 45 minut nie więcej niż 75 minut. Osoby korzystające z przebieralni rodzinnej (opiekunowie z dziećmi do lat 6-ciu) mają do wykorzystania czas nie dłuższy niż 90 minut niezależnie od długości zajęć nauki pływania. Pobyt dłuższy skutkować będzie dodatkową opłatą zgodną z cennikiem.
3. W przypadku braku zapłaty przez uczestnika zajęć bądź jego opiekuna za przekroczony czas pobytu na basenie Najemna zobowiązany jest do uiszczenia opłaty na podstawie paragonu z kasy fiskalnej w dniu zajęć.

§ 5
Aktualny wykaz osób fizycznych i podmiotów uprawnionymi do prowadzenia zajęć sportowo-rekreacyjnych (nauki pływania) oraz prowadzenia zajęć zorganizowanych nauki bądź doskonalenia pływania dla dzieci i młodzieży stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.

INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAJĘĆ PROWADZONYCH NA TERENIE GOSIR W OŻAROWIE MAZOWIECKIM.

CZAS POBYTU UCZESTNIKA NAUKI PŁYWANIA NA BASENIE W PRZYPADKU ZAJĘĆ TRWAJĄCYCH DO 45 MINUT ŁĄCZNIE WYNOSI NIE WIĘCEJ NIŻ 75 MINUT A W PRZYPADKU ZAJĘĆ TRWAJĄCYCH DŁUŻEJ NIŻ 45 MINUT NIE WIĘCEJ NIŻ 90 MINUT. OSOBY KORZYSTAJĄCE Z PRZEBIERALNI RODZINNEJ (OPIEKUNOWIE Z DZIEĆMI DO LAT 6-CIU) MAJĄ DO WYKORZYSTANIA CZAS NIE DŁUŻSZY NIŻ 90 MINUT NIEZALEŻNIE OD DŁUGOŚCI ZAJĘĆ NAUKI PŁYWANIA. POBYT DŁUŻSZY SKUTKOWAĆ BĘDZIE DODATKOWĄ OPŁATĄ ZGODNĄ Z CENNIKIEM

W pływalni Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ożarowie Mazowieckim podmiotami uprawnionymi do prowadzenia zajęć zorganizowanej nauki bądź doskonalenia pływania dla dzieci i młodzieży (szkółki pływackie) są:

1. Stowarzyszenie Kultury Fizycznej – Klub Sportowy “1”, tel. +48503335835
2. Stowarzyszenie Kultury Fizycznej – Klub Sportowy “FENIX Ożarów Mazowiecki” tel. +48660728836
3. SWIM PRO Marcin Kiełbus tel. +48512471261
4. KaliActive-Sport Wiesław Kalita +48500079296
5. Maj Joanna Jówko tel. +48603762608
6. Fun-Sport Marek Wyrębkowski +48660728836
7. Kontel Konrad Szwarc tel. +48664151307
8. REK Rafał Jagoda tel. +48503335835
9. Ventus Krzysztof Stojko +48603684918

W pływalni Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ożarowie Mazowieckim uprawnionymi osobami do prowadzenia zajęć sportowo – rekreacyjnych (indywidualna nauka pływania) są:

1. Przemysław Kurlanc tel. +48693276609
2. Wiesław Kalita,
3. Konrad Szwarc,
4. Marcin Kiełbus,
5. Marek Wyrębkowski,
6. Rafał Jagoda,
7. Piotr Cebula +48660241509
8. Joanna Geresz (Fun-Sport)
9. Damian Niewiadomski (SWIM PRO)
10. Krzysztof Stojko,
11. Piotr Górka tel. +48515088711

Inne osoby nie mają prawa do prowadzenia powyższych zajęć. Wszelkie opłaty za zajęcia sportowo – rekreacyjne (indywidualna nauka pływania) dokonywane są wyłącznie w kasie pływalni przed rozpoczęciem zajęć.

Zajęcia indywidualnej nauki pływania mogą być prowadzone od poniedziałku do niedzieli w godzinach otwarcia pływalni pod warunkiem, że limit aktualnych Użytkowników nie będzie przekroczony.

Dyrektor GOSiR

Regulamin korzystania z obiektów Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ożarowie Mazowieckim 06_2020