Regulamin

Regulamin korzystania z obiektu pływalni Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ożarowie Mazowieckim (VI 2020 r.)

PRZEPISY OGÓLNE

 1. Obiekt jest czynny w godzinach 6.00 ÷ 22.00 (ostatnie wejście do pływalni zarejestrowane przez kasę nie później niż 21.00, ostatnie rozliczenie się z kasą przy wyjściu nie później niż 21.45).

 2. Korzystanie z usług może odbywać się tylko po zarejestrowaniu w punkcie obsługi klienta (kasie) pod warunkiem, że nie będzie przekroczony limit ilości (100 osób) korzystających z obiektu jednocześnie.

 3. Korzystać z obiektu mogą jedynie osoby bez podwyższonej temperatury ciała
  i bez jakiejkolwiek infekcji, przede wszystkim górnych dróg oddechowych.

 4. Z usług obiektu, w tym w przebieralniach i w węzłach sanitarnych „strefy mokrej” może jednocześnie korzystać max. 100 osób:

  • 48 – basen pływacki,
  • 18 – basen do nauki pływania,
  • 34 łącznie – basen rekreacyjny, basen z rynną wodną, basen typu Whirlpool.
 5. Dzieci do lat 7 mogą korzystać z obiektu wyłącznie pod bezpośrednią opieką osób pełnoletnich. W celu identyfikacji ilości osób przebywających w obiekcie Rodzicom / Opiekunom dzieci korzystającym z zajęć zorganizowanych, którym należy pomóc
  w strefach sanitarnych zostaną wydane paski identyfikacyjne (opiekuńcze). Pozwolą one jedynie na bezpłatne przebywanie w obiekcie (bez możliwości przebywania na płycie basenu) do 15-stu minut w celu udzielenia pomocy Podopiecznym w przebieralni czy pod natryskami.

 6. Okrycie zewnętrzne i obuwie należy zostawiać w szatni ogólnej. Za przedmioty wartościowe nie oddane do depozytu kierownictwo nie ponosi odpowiedzialności prawnej i materialnej.

 7. Osoby korzystające z pływalni muszą posiadać czepek, strój kąpielowy bez kieszeni oraz obuwie typu klapki basenowe i ręczniki.

 8. W strefie basenowej (plaża) mogą przebywać tylko osoby korzystające z pływalni
  w stroju pływackim i klapkach basenowych oraz obsługa pływalni, ratownicy, nauczycie i instruktorzy w stroju sportowym i klapkach basenowych.

 9. Zajęcia w grupach zorganizowanych (minimalnie 1 instruktor na 15 osób) mogą być prowadzone przez uprawnionych pracowników pływalni Gminnego Ośrodka Sportu
  i Rekreacji w Ożarowie Mazowieckim oraz przez inne osoby wyłącznie za zgodą kierownictwa obiektu.

 10. W pływalni GOSiR w Ożarowie Mazowieckim osobami fizycznymi i podmiotami uprawnionymi do prowadzenia zajęć sportowo-rekreacyjnych (nauki pływania) oraz prowadzenia zajęć zorganizowanej nauki bądź doskonalenia pływania dla dzieci
  i młodzieży są wyłącznie osoby fizyczne bądź podmioty, z którymi Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ożarowie Mazowieckim podpisał umowę na prowadzenie zajęć bądź wynajem torów w celu realizowania zajęć pływackich.

 11. Obiekt nie prowadzi wypożyczalni sprzętu i akcesoriów basenowych.

 12. W pływalni Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ożarowie Mazowieckim przebieralnia rodzinna przeznaczona jest dla opiekunów z dziećmi jedynie do lat siedmiu.

 13. Osoby niszczące wyposażenie obiektu ponoszą pełną odpowiedzialność materialną
  za wyrządzone szkody według aktualnych cen rynkowych materiałów wraz z robocizną.

 14. Na terenie obiektu obowiązuje zakaz palenia i picia alkoholu.

 15. Osoby, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub innych środków odurzających nie będą wpuszczane na teren obiektu.

 16. Sygnalizacja ratownicza w pływalni GOSiR w Ożarowie Mazowiecki to:
  UWAGA – jeden długi 3 sekundowy gwizdek oznaczający zwrócenie uwagi,
  ALARM – seria powtarzających się krótkich 1 sekundowych gwizdków oznaczająca rozpoczęcie akcji ratunkowej. Sygnał alarm oznacza obowiązek natychmiastowego wyjścia z wody i nie przeszkadzać w prowadzonej przez ratowników akcji ratunkowej.

 17. Każdorazowe pływanie/płynięcie pod wodą w innym cyklu niż styl pływacki wymaga zgłoszenia ratownikowi.

Regulamin zakupów i zasad obowiązywania karnetów na basen Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ożarowie Mazowieckim

1. Karnet jest formą wykupienia czasu wstępu do basenu, zgodnie z obowiązującym cennikiem stanowiącym załącznik do niniejszego regulaminu, bez rezerwacji terminów z zastosowaniem regulaminów pływalni.
2. Elektroniczny system obsługi klienta odlicza każdorazowo czas pobytu na basenie od limitu czasu dla każdego rodzaju karnetu.
3. Zakup karnetu świadczy o zapoznaniu się i przestrzeganiu zasad niniejszego regulaminu.
4. Na jeden karnet może wchodzić więcej niż jedna osoba. Opłata będzie naliczana automatycznie za każdą osobę oddzielnie. Z karnetu ulgowego mogą korzystać jedynie osoby, którym przysługuje ulga.
5. Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji nie zwraca niewykorzystanych środków pieniężnych znajdujących się na karnecie, zarówno w trakcie jego realizacji jak i po zakończeniu ważności karnetu. Środki te przepadają na rzecz Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ożarowie Mazowieckim.
6. Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji dokonuje przeniesienia ilości zgromadzonych minut na karnecie tylko w przypadku dokupienia dodatkowego czasu do karnetu. Dokupienie takie może nastąpić w okresie 14 dni po zakończeniu terminu ważności karnetu.
7. Karnety są przedłużane o czas trwania corocznej przerwy technologicznej oraz innych przerw będących po stronie Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ożarowie Mazowieckim a trwających dłużej niż jeden dzień.
8. Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji nie przedłuża ważności karnetów z okazji świąt i dni ustawowo wolnych oraz organizacji zawodów i przerw w dostępie do basenu trwających krócej niż jeden dzień.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SAUNY W GOSIR W OŻAROWIE MAZOWIECKIM

1. Sauna czynna jest każdego dnia w godzinach otwarcia pływalni.
2. Do dyspozycji są dwie kabiny.
3. Wejście do sauny odbywa się po wcześniejszej rezerwacji pojedynczo, chyba, że korzystający zamieszkują razem.
4. Warunkiem korzystania z sauny jest posiadania dwóch ręczników kąpielowych (jeden do osuszania ciała, drugi do rozłożenia na siedzisku w kabinie) oraz klapek kąpielowych.
5. Wejście do sauny musi być poprzedzone kąpielą pod prysznicem oraz dokładnym osuszeniu ciała.
6. Czas pobytu w saunie nie powinien trwać dłużej niż 15 min, przez ostatnie 2 min pozostajemy w pozycji siedzącej.
7. Pobyt w saunie powinien być zakończony kąpielą pod prysznicem a następnie odpoczynkiem.
8. O korzystaniu z sauny w przypadku chorób serca, wahań ciśnienia krwi czy innych dolegliwości, przy których korzystanie z sauny mogłoby być niekorzystne powinien zadecydować lekarz.
9. Klientów korzystających z sauny obowiązuje zmiana obuwia w szatni ogólnej.

Regulamin korzystania z sali fitness w obiekcie pływalni Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ożarowie Mazowieckim.

1. Prawo do korzystania z sali fitness mają osoby pełnoletnie oraz młodzież powyżej 16 roku życia, które uczestniczą w zorganizowanych zajęciach sportowych prowadzonych przez uprawnionego instruktora bądź trenera.
2. Korzystać z obiektu mogą jedynie osoby bez podwyższonej temperatury i bez jakiejkolwiek infekcji zwłaszcza górnych dróg oddechowych.
3. Wchodząc na zajęcia Korzystający oświadcza, że jego stan zdrowia pozwala mu na korzystanie z sali fitness wraz ze jej wyposażeniem.
4. Klienci korzystają z wszystkich usług na własną odpowiedzialność i ryzyko.
5. Wstęp do sali fitness możliwy jest wyłącznie w stroju sportowym i obuwiu zmiennym.
6. Zapraszamy na ćwiczenia z własnym ręcznikiem.
7. Ćwicząc na w sali fitness należy podporządkować się poleceniom instruktora.
8. Sprzęt sportowy należy używać wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem.
9. W razie zauważenia przez klienta awarii technicznej lub uszkodzenia sprzętu prosi się o poinformowanie instruktora bądź trenera.
10. Po zakończeniu użytkowania poszczególnego sprzętu stanowiącego wyposażenie sali fitness (hantle, gumy itp.) należy przed odłożeniem w miejsce przechowywania zdezynfekować go roztworem dezynfekującym dostępnym w oznakowanym aplikatorze.
11. Sala fitness dostępna jest w godzinach pracy pływalni Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ożarowie Mazowieckim.
12. Korzystający wchodzący do sali fitness przyjmuje do wiadomości i zobowiązuje się przestrzegać postanowienia niniejszego regulaminu.

Regulamin prowadzenia zajęć sportowo – rekreacyjnych (indywidualna nauka pływania) oraz zajęć zorganizowanej nauki bądź doskonalenia pływania dla dzieci i młodzieży (szkółki pływackie) na terenie pływalni Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ożarowie Mazowieckim.

§ 1
Określa się, iż osobami fizycznymi i podmiotami uprawnionymi do prowadzenia zajęć sportowo-rekreacyjnych (nauki pływania) oraz prowadzenia zajęć zorganizowanej nauki bądź doskonalenia pływania dla dzieci i młodzieży są wyłącznie osoby fizyczne bądź podmioty, z którymi Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ożarowie Mazowieckim podpisał umowę na prowadzenie zajęć bądź wynajem torów w celu prowadzenia zajęć pływackich (Najemcy).

§ 2
Podmioty uprawnione do prowadzenia zajęć zorganizowanej nauki bądź doskonalenia pływania dla dzieci i młodzieży na terenie pływalni Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ożarowie Mazowieckim winny są wykazywać aktualną listę instruktorów i opiekunów, którzy będą prowadzić zorganizowaną naukę bądź doskonalenia pływania, która podlega każdorazowej akceptacji ze strony Dyrektora Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ożarowie Mazowieckim.

§ 3
Inne osoby bądź podmioty nie mają prawa wykonywania takich usług i mogą korzystać z pływalni Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ożarowie Mazowieckim wyłącznie z prawem osób korzystających z pływalni Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ożarowie Mazowieckim.

§ 4
1. Uczestnicy zajęć Najemcy otrzymują pasek umożliwiający wejście na basen po okazaniu w kasie pływalni identyfikatora wydanego przez Najemcę zawierającego dzień (dni) tygodnia i godziny zajęć. Zajęcia trwają odpowiednio 30 minut bądź 45 minut.
2. Czas pobytu uczestnika nauki pływania bądź doskonalenia pływania dla dzieci i młodzieży na basenie (liczony od chwili wydania paska) wynosi maksymalnie 75 minut. Uczestnicy zajęć otrzymują paski umożliwiające wejście na basen nie wcześniej niż 15 minut przed rozpoczęciem zajęć. Pobyt dłuższy skutkować będzie dodatkową opłatą zgodną z cennikiem (zakupem dodatkowego biletu uprawniającego do przebywania w strefie mokrej pływalni).

§ 5
Aktualny wykaz osób fizycznych i podmiotów uprawnionymi do prowadzenia zajęć sportowo-rekreacyjnych (nauki pływania) oraz prowadzenia zajęć zorganizowanych nauki bądź doskonalenia pływania dla dzieci i młodzieży stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.

INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAJĘĆ PROWADZONYCH NA TERENIE GOSIR W OŻAROWIE MAZOWIECKIM.

CZAS POBYTU UCZESTNIKA NAUKI PŁYWANIA BĄDŹ DOSKONALENIA PŁYWANIA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY NA BASENIE (LICZONY OD CHWILI WYDANIA PASKA) WYNOSI MAKSYMALNIE 75 MINUT. UCZESTNICY ZAJĘĆ OTRZYMUJĄ PASKI UMOŻLIWIAJĄCE WEJŚCIE NA BASEN NIE WCZEŚNIEJ NIŻ 15 MINUT PRZED ROZPOCZĘCIEM ZAJĘĆ. POBYT DŁUŻSZY SKUTKOWAĆ BĘDZIE DODATKOWĄ OPŁATĄ ZGODNĄ Z CENNIKIEM (ZAKUPEM DODATKOWEGO BILETU UPRAWNIAJĄCEGO DO PRZEBYWANIA W STREFIE MOKREJ PŁYWALNI).

W pływalni Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ożarowie Mazowieckim podmiotami uprawnionymi do prowadzenia zajęć zorganizowanej nauki bądź doskonalenia pływania dla dzieci i młodzieży (szkółki pływackie) są:

1. Stowarzyszenie Kultury Fizycznej – Klub Sportowy “1”, tel. +48511823298
2. Stowarzyszenie Kultury Fizycznej – Klub Sportowy “FENIX Ożarów Mazowiecki” tel. +48660728836
3. SWIM PRO Marcin Kiełbus tel. +48512471261
4. KaliActive-Sport Wiesław Kalita +48500079296
5. Maj Joanna Jówko tel. +48603762608
6. Fun-Sport Marek Wyrębkowski +48660728836
7. Kontel Konrad Szwarc tel. +48664151307
8. REK Rafał Jagoda tel. +48503335835
9. Ventus Krzysztof Stojko +48603684918
10. JAGODA Pro-team Julia Jagoda +48500335784

W pływalni Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ożarowie Mazowieckim uprawnionymi osobami do prowadzenia zajęć sportowo – rekreacyjnych (indywidualna nauka pływania) są:

1. Przemysław Kurlanc tel. +48693276609,
2. Wiesław Kalita (KaliActive-Sport +48500079296),
3. Konrad Szwarc (Kontel Szwarc tel. +48664151307),
4. Marcin Kiełbus (SWIM PRO +48512471261)
5. Marek Wyrębkowski (Fun-Sport Marek Wyrębkowski +48660728836),
6. Rafała Jagoda REK Rafał Jagoda tel. +48503335835,
7. Julia Jagoda (Pro Team) +48500335784,
8. Joanna Geresz ((Fun-Sport Marek Wyrębkowski +48660728836),
9. Aleksander Gembarzewski (SWIM PRO +48512471261),
10. Natalia Papis (SWIM PRO +48512471261),
11. Krzysztof Stojko (Ventus +48603684918),
12. Iga Wrzosek tel.+48793301780
13. Krzysztof Wojdat +693748640
14. Urszula Stefaniuk 608760366
15. Maja Paćko +48660839265

 

Inne osoby nie mają prawa do prowadzenia powyższych zajęć. Wszelkie opłaty za zajęcia sportowo – rekreacyjne (indywidualna nauka pływania) dokonywane są wyłącznie w kasie pływalni przed rozpoczęciem zajęć.

Dyrektor GOSiR